Zakładanie spółki z o.o.

W poprzednim wpisie opisaliśmy pokrótce formy prowadzenia działalności gospodarczej, dzisiaj natomiast podpowiemy Państwu, jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pierwszym krokiem zmierzającym do założenia spółki z o.o. jest wizyta wspólników u notariusza, w celu sporządzenia umowy spółki, która musi mieć formę aktu notarialnego. W umowie należy wskazać m.in.:

 • nazwę firmy;
 • siedzibę, poprzez wskazanie miasta;
 • przedmiot działalności;
 • wysokość kapitału zakładowego, przy czym minimalna jego wartość nie może być niższa, niż 5000 złotych;
 • liczbę i nominalną wartość udziałów, każdego ze wspólników;

Koszt sporządzenia umowy, jest uzależniony od wysokości kapitału zakładowego, przykładowo koszt sporządzenia umowy spółki z o.o., której kapitał zakładowy wynosi 5000 złotych będzie wynosił 100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000 zł

Od chwili zawarcia umowy mamy 6 miesięcy na wpis spółki do KRS, do tego czasu spółka będzie spółką z o.o. w organizacji.

Wniosek o rejestrację spółki składa zarząd do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki. W celu założenia spółki należy dokładnie wypełnić następujące formularze:

 1. Formularz KRS – W3 – Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców;
 2. Formularz KRS – WE – Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru;
 3. Formularz KRS – WK – Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki;
 4. Formularz KRS – WM – Przedmiot działalności;

W przypadku, gdy w spółce powołano prokurenta do wniosku należy dołączyć formularz KRS-WL, natomiast, gdy spółka posiada oddziały formularz KRS-WA.

Do wniosku należy również dołączyć następujące dokumenty:

 • umowę spółki w formie aktu notarialnego;
 • aktualną listę wspólników, która musi zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu;
 • oświadczenie zarządu o pokryciu wkładów na kapitał zakładowy spółki;
 • protokół o powołaniu członków zarządu spółki i oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do organu spółki – zazwyczaj członków zarządu powołuje się już w umowie spółki;
 • adresy członków zarządu;
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 500 złotych oraz dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 złotych;

Proszę pamiętać, aby wszystkie formularze załączone do wniosku zostały wypełnione w sposób bardzo dokładny, bowiem sąd rejestrowy zwróci nieprawidłowo wypełniony wniosek bez wzywania do uzupełnienia jego braków. Niemniej jednak od chwili zwrotu mamy 7 dni na to, aby usunąć wszystkie braki formalne naszego wniosku. Sąd rejestrowy w zarządzeniu o zwrocie zazwyczaj w sposób dokładny wskazuje, gdzie popełniliśmy błąd.

TP