Zbycie udziałów w spółce z o.o.

W ostatnim wpisie przedstawiliśmy Państwu procedurę zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Zanim poruszymy tematykę związaną z pozostałymi formami prowadzenia działalności gospodarczej, o których pisaliśmy w pierwszym wpisie na blogu, podpowiemy Państwu, jak skutecznie dokonać zbycia udziałów w spółce z o.o..

Po pierwsze wskazać należy, iż zbycie udziałów wymaga szczególnej formy, jaką jest forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym i nie może dotyczyć udziałów w spółce z o.o. w organizacji, czyli takiej, która nie została jeszcze zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Nie zachowanie powyższej formy powoduje nieważność czynności prawnej, jaką w tym konkretnym przypadku jest umowa zbycia udziałów.

Zanim jednak udadzą się Państwo do notariusza celem sporządzenia konkretnej umowy, proszę o dokładną analizę treści umowy spółki, bowiem ta może wprowadzać pewne ograniczenia w obrocie udziałami. Należy również pamiętać, iż w ustawie Kodeks spółek handlowych mowa jest jedynie o ograniczeniach w zbyciu udziałów, dlatego też niedopuszczalny jest całkowity zakaz zbywania udziałów.

I tak przykładowo:

– umowa spółki może uzależniać zbycie udziałów od zgody spółki, która musi zostać wyrażona na piśmie przez zarząd spółki, w praktyce dokonuje się tego w uchwale.
– umowa spółki może wprowadzić prawo pierwszeństwa w stosunku do nabycia udziałów, które będzie przysługiwało dotychczasowym wspólnikom.

W przypadku, gdy w umowie spółki brak jest ograniczeń dotyczących zbywania udziałów w spółce, jak również w sytuacji, w której uzyskano zgodę na zbycie udziałów, można udać się do notariusza w celu zawarcia umowy. Co do zasady umowa zbycia udziałów w spółce jest niczym innym, jak umową sprzedaży, ale w praktyce występują też inne formy, jak np. darowizna czy zamiana.

Po dokonaniu zbycia udziałów, należy dokonać odpowiednich zmian w księdze udziałów, którą zobowiązana jest prowadzić spółka, a następnie sporządzić aktualną listę wspólników. Koniecznym jest również, aby strony umowy zawiadomiły spółkę o zbyciu udziałów, przedkładając jednocześnie umowę sprzedaży, bowiem to od tej chwili następuje skuteczność zmiany udziałowca w spółce.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży był udział lub udziały, które stanowią co najmniej 10 % kapitału zakładowego koniecznym jest zgłoszenie w terminie 7 dni zmiany w sądzie rejestrowym. W tym celu zarząd spółki zobligowany jest do złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, czyli formularz – KRS Z3 oraz formularza KRS ZE (zmiana – wspólnicy sp. z o.o. podlegający wpisowi do rejestru).

Wniosek o zmianę podlega opłacie w kwocie 250 złotych oraz opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 złotych.

Zarząd nie ma obowiązków załączać do wniosku umowy, której przedmiotem było zbycie udziałów w spółce, a jedynie aktualną listę wspólników, jednakże praktyką jest, że sądy rejestrowe, co do zasady żądają umów zbycia udziałów i z ostrożności lepiej jest je przedkładać już na etapie składania wniosku o zmianę wpisu, aniżeli narażać się na przedłużanie procedury. Niejednokrotnie to czas na ujawnienie aktualnych informacji jest dla spółki istotny ze względu na  przedsięwzięcia biznesowe – stąd też szkoda go tracić na konwalidację ewentualnych braków.

TP